Hướng dẫn sửa lỗi “The SQL Server service failed to star…”

– The SQL Server service failed to start. For more information, see the SQL Server Books Online topics, “How to: View SQL Server 2005 Setup Log Files” and “Starting SQL Server Manually.” https://support.microsoft.com/en-us/help/920114/error-message-when-you-try-to-install-sql-server-express-or-sql-server-express-edition-or-sql-server-express-edition-with-advanced-services-the-sql-server-service-failed-to-start   To work around this problem, grant the Network Service account the… Read More

Kết chuyển lãi lỗ cuối kì

Trong quá trình học kế toán thì bạn sẽ thắc mắc về câu hỏi: Kết chuyển là gì, kết chuyển lãi lỗi doanh nghiệp cuối kì như thế nào, cách kết chuyển  trong kế toán Excel làm thế nào? Để giúp các bạn rõ hơn, mình xin gửi tới các bạn… Read More

Bảng cân đối số phát sinh

Bảng cân đối số phát sinh là một trong những báo cáo quan trọng cuối tháng. Sau đây, mình sẽ hướng dẫn cho bạn các bước cơ bản để lập một bảng cân đối phát sinh tài khoản tháng trong hình thức ghi sổ Nhật ký chung.  Mẫu… Read More

Kết chuyển doanh thu

Bút toán cuối kỳ – Kết chuyển doanh thu Bài viết lần này mình sẽ cung cấp cho các bạn cách hạch toán kết chuyển doanh thu vào cuối kỳ. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu ( nếu có): Trong kỳ nếu phát sinh… Read More