Viết phần mềm

Hướng dẫn phần quyền

Cách phần quyền cho người dùng trên phần mềm Datasa

Video hướng dẫn: