Viết phần mềm

Hướng dẫn sửa chứng từ

– Cách sửa chứng từ sau khi đã nhập trên phần mềm Datasa

Video hướng dẫn :