Viết phần mềm

Hướng dẫn tạo nhóm quyền

– Cách tạo nhóm quyền (Role), trong một nhóm quyền có nhiều người dùng có các quyền giống nhau
Video hướng dẫn :