Viết phần mềm

Hướng dẫn tìm kiếm chứng từ

Cách tìm chứng từ, lọc chứng từ sau khi nhập trên phần mềm Datasa

Video hướng dẫn :