Viết phần mềm

Hướng dẫn nhập phiếu thu ngân hàng

– Cách nhập phiếu thu ngân hàng trên phần mềm Datasa

– Khi tiền trong tài khoản tăng lên bạn sử dụng phiếu thu ngân hàng để hạch toán
Video hướng dẫn :