Viết phần mềm

Xử lý giá vốn bình quân

Hướng dẫn xử lý giá vốn (giá xuất kho) theo phương pháp bình quân trên phần mềm Datasa

Video hướng dẫn: